1. Medlemskap ved Raft trening gir tilgang til treningssenteret med gruppetimer, styrkesal og gratis parkering. Adgang gjelder kun til garderober, apparatsal og «mingleområde». I tillegg har en adgang til gruppetreningsrom når det er timer. Alle andre arealer er forbudt å bevege seg inn i.

2. Aldersgrense er 15 år (fra 10. klasse). Fram til fylte 18 år må foreldre/verge godkjenne medlemskapet med signatur på medlemskontrakt.

3. Avtalegiro 12 mnd. bindingstid. Kontrakten gjelder for minimum 12 mnd. og løper videre frem til oppsigelse foreligger. Avtalegirotrekk blir belastet forskuddsvis den 20. i måneden. De første 6 mnd. av kontraktstiden kan ikke brytes. Dersom avtalegirofullmakt slettes i bindingstiden faktureres det resterende beløp i samlet sum. Unntak er permanent flytting fra regionen dokumentert med flyttemelding. 6 mnd. kontantbetaling tilbakebetales ikke. Betalingsforpliktelsen i henhold til kontrakten bortfaller ikke dersom medlemmet unnlater å benytte treningssenteret.

4. Fritak fra betaling/frysing av 6 mnd. kontrakt gis kun månedsvis og forskuddsvis når fraværet skyldes: Sykdom/graviditet dokumentert med attest fra lege, midlertidig utstasjonering i forbindelse med jobb/studier/militærtjeneste. Ferie gir ikke grunnlag for fritak fra betaling/frysing. Skjema for frysing må leveres Raft senest en måned før ønsket stopp i trekk. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Stopp i avtalegirotrekk direkte til bank registreres som manglende betaling og mislighold av kontrakten.

5. Oppsigelse kan tidligst skje etter 6 mnd./12 mnd. for kontrakter med binding. Oppsigelsestid er 1 måned gjeldende fra første månedsskifte. Ved oppsigelse opphører medlemskapet ved utgangen av den første hele kalendermåneden som kommer etter oppsigelsesmåneden. Eksempelvis ved oppsigelse i november utløper avtalen den 31. desember med siste betalingstrekk den 20.november. Oppsigelse gjøres på www.rafttrening.no, under "min side".

6. Avtalegiro uten binding. Kontrakten gjelder for minimum 3 mnd. og løper videre frem til oppsigelse foreligger.

7. Medlemskap er personlig og kan ikke lånes bort til en annen person. Tapt kort meldes til senteret. Medlem er ansvarlig for å kjøpe nytt kort. Grunnet loggføring og sikkerhet må alle registrere besøk hver gang. Et medlem kan ikke åpne døren for medlemmer som ikke har med seg adgangskortet, eller som ikke har signert denne avtalen. Det er forbudt å slippe personer som ikke er medlem inn på senteret. Overtredelser kan medføre utestengelse fra senteret.

8. Lokalene er overvåket med kameraer og det gjøres kontinuerlig videoopptak. Sporadiske kontroller vil gjøres. Ved eventuelle overtredelser av regler nevnt i denne avtalen vil opptak brukes som dokumentasjon av regelbruddet. Alle besøk blir loggført.

9. Senteret må forlates innen stengetid. Alarm aktiviseres etter stengetid. Overtredelse som medfører utrykning av vekter belastes med 1500,-.

10. Trening i bar overkropp, eller i bekledning som kan være støtende er ikke tillatt. Medlemmet plikter å bruke rent treningstøy og rene innesko. Av respekt for andre som trener og av hensyn til utstyr, skal håndkle brukes på apparater, benker og matter. Eventuell svette fjernes med desinfiseringsmiddel og papir. All fotografering eller filming i Raft Trenings lokaler som involverer en annen part må godkjennes av den det måtte gjelde. Fotografering og filming i garderober er strengt forbudt og vil bli anmeldt. Medlemmet forplikter seg ellers til å følge regler og anvisninger som er fastsatt av Raft i forhold til hygiene, oppførsel og generell trivsel. Regelbrudd kan føre til utestengelse.

11. Medlemmet forplikter seg til å opptre i tråd med Raft Trenings formål om å være et rus/doping fritt miljø. Ved mistanke om doping aksepterer du ved denne avtalen at Raft i samarbeid med antidoping Norge gjennomfører kontroll av mulig dopingbruk. Ved eventuell positiv dopingtest vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke.

12. Medlemmet står selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko ved fysisk aktivitet i aktivitetene på senteret. Medlemmet er selv ansvarlig for å endre personalopplysninger i forbindelse med flytting, endring mailadresse/postadresse, navn, telefon etc.

13. Medlemmet plikter å sette seg inn i rømningsveier og branninstruks.

14. Raft forplikter seg med denne kontrakt å opprettholde samme standard på treningssenteret som ved kontraktsinngåelse.

15. Raft forbeholder seg retten til å stenge eller ha innskrenket åpningstid og redusert gruppetimeplan på helligdager, merkedager, ferier og i sommermånedene.

16. Raft fraskriver seg ethvert ansvar for tap av personlige eiendeler, skader på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold i senteret med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

17. Medlemsprisen kan årlig bli regulert i henhold til konsumprisindeksen.

18. Raft har rett til å overdra denne kontrakten med alle rettigheter til en eventuell tredjepart.