DEL 1. MEDLEMSVILKÅR VED TT LENA

 

Medlemmet gjøres kjent med følgende avtalevilkår ved inngått treningsavtale.

 

1. Rettigheter og plikter som medlem ved TT Lena

 

TT Lena

•Vil foreta adgangskontroll

•Skal tilrettelegge treningen slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.

•Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.

•Kan med forvarsel holde stengt eller redusere åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og lignende. Åpningstider fremgår av oppslag i lokalet og på nettsiden.

•Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

•Fastsetter de regler som gjelder i senteret.

•Vil av sikkerhetsmessige hensyn pålegge barn å oppholde seg i lokaler forbeholdt dem.

 

Medlemmet

•Kan som klubbmedlem trene ved alle TT avdelinger

•Plikter å dra adgangskort ved ankomst til senteret. Tap av kort skal rapporteres til resepsjonen så snart tapet oppdages.

•Plikter å gi skriftlig beskjed ved flytting, endring av navn, bankkonto, telefonnummer og andre forhold som er vesentlig for medlemsforholdet.

•Må, ved endring av bankkonto, påse at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig trekksum ved AvtaleGiro fra riktig konto.

•Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.

•Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.

•Må følge instruktørens anvisninger for trening. Har medlemmet sykdom eller skader som kan medføre risiko ved treningsaktivitet, må dette meddeles treningssenteret skriftlig, fortrinnsvis ved legeuttalelse. For øvrig har medlemmet selv ansvar for skade som skjer under egen trening eller bruk av treningsredskaper

•Aldersgrense for trening er 16 år. Avtaler kan inngås av medlemmer mellom 14-16 år, men avtalen inkluderer da ikke trening med frivekter. For medlemmer under 18 år kreves underskrift på denne avtalen av en myndig person som er betalingsansvarlig for medlemmets forpliktelse etter denne avtale.

•Avtalen er uoppsigelig i den avtalte treningsperiode.

•Medlemmet gis ikke fritak fra betaling ved ikke å møte på trening.

•Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.

•Skal ikke la private eiendeler ligge igjen i garderobeskap til neste besøk

 

2. Betalingsbetingelser for treningsavtale.

 

•Kontrakten trer i kraft fra den dato medlemmet signerer kontrakten, eller ved annen avtalt dato.

•Klubbkontingent, kort- og treningsavgift frem til første trekk på konto, betales kontant ved inngåelse av treningsavtale.

Ved kontantmedlemskap, betales treningsavtalens totalbeløp ved inngåelse av treningsavtale, eller innen forfall etter avtale med selger.

•Medlemskapet faktureres forskuddsvis. Månedlig fakturering gjelder for trening påfølgende måned.

•Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde.

•TT Lena forbeholder seg retten til å prisjustere månedlig trekkbeløp, noe som tidligst kan skje etter endt bindingstid.

•Innenfor bindingstiden skal det ikke forekomme prisendringer. Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap gjelder vanlige medlemsbetingelser.

•• TT Lena sine fordringer vil bli overdratt til vår samarbeidspartner Collectia AS. Spørsmål vedr. mottatt krav fra

Collectia AS rettes til kundesenteret på telefonnummer: 24 07 63 00, via epost: post@collectia.no eller nettsiden www.collectia.no

•TT Lena har rett til å sperre medlemskapet, eller si opp treningsavtalen, når månedlig medlemsavgift og andre avgifter på tross av inkassovarsel eller andre varsler ikke er betalt. Ved vesentlig mislighold av avtalen som følge av manglende betaling, forfaller hele resterende beløp for avtaleperioden til betaling. Vesentlig mislighold er 3 ubetalte månedsavgifter eller flere.

•Hvis det ikke finnes godkjent AvtaleGiro fullmakt, vil medlemmet få tilsendt papirfaktura. Ved utsendelse av papirfaktura tilkommer fakturagebyr.

 

3. Om Avtalegiro (Avdragsbetaling av treningsavgiften)

 

•AvtaleGiro er et tilbud om avdragsbetaling av treningsavtale, hvor banken utfører månedlig trekk på oppdrag fra medlemmet selv. Fullmakt til

AvtaleGiro til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Slettet fullmakt eller stopp av trekk fra konto gjelder ikke som gyldig

oppsigelse av treningsavtalen. Dersom treningssenteret ikke mottar betaling som følge av slettet eller endret kontonummer, er kunden selv

ansvarlig for at betaling blir gjennomført, og at videre betalingsordning blir opprettet.

•Dersom treningsavgiften ikke blir trukket på konto som avtalt, er banken ansvarlig for at kunde blir varslet om at betaling ikke er utført. Enkelte

banker varsler kunde via nettpost. Dersom treningssenteret ikke har mottatt betaling innen 14 dager etter opprinnelig trekkdato, vil kravet bli

overført til Collectia AS for videre innkreving

•Dersom treningsavgiften ikke betales vil TT Lena kunne sperre medlemskapet og kreve inn evt.

utestående beløp for hele kontraktsperioden.

 

4. Frysing av medlemskap

 

•Avtalen løper for den avtalte tid og kan ikke ”fryses” i bindingstiden. Frysing av medlemskapet gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder.

•Treningsavtalen kan kun fryses av følgende årsaker etter bindingsperiodens slutt:

o    sykdom som er dokumentert med legeattest og som medfører at man ikke kan trene

o   flytting med flyttemelding.

o   dokumentert langvarig opphold utenlands.

o   førstegangstjeneste

o   svangerskap som medfører at man ikke kan trene

•I etterkant av en fryseperiode starter trekkene automatisk opp igjen. Det er medlemmets ansvar at avtalegiro fortsatt er aktiv.

 

 

 

5. Oppsigelse av treningsavtalen

•Oppsigelsen må skje før den 1. i den måneden medlemmet ønsker siste trekk. Det vil si at siste trekk vil gå i måneden etter utmeldingsmåneden (den dato oppsigelsen er mottatt på senteret eller poststemplet). Dersom treningsavtalen skal opphøre etter bindingstiden på 12 trekk til ordinær pris, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den 11. trekkmåneden.

Oppsigelsen bør sendes skriftlig til post@totentreningssenter.no eller på standard utmeldingsskjema av hensyn til dokumenterbarhet. Utmeldingsskjema kan fås på senteret.Dette av hensyn til medlemmet selv og senterets rutiner i forbindelse med å kvalitetssikre at medlemskapet blir avsluttet på riktig måte.

 

TT Lena forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på våre retningslinjer:

o   Tyveri fra senteret eller medlemmene.

o   Ikke oppfyller aldersgrense, eller har ugyldig fullmakt fra foresatte.

o   Ikke betaler treningsavgift.

o   P.g.a helsemessig tilstand kan ta skade av TT Lenas tilbud.

o   Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.

o   Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.

o   Ved mistanke om inntak av ulovlige substanser. Forutgående skriftlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før oppsigelse av treningsavtalen.

 

 

 

 

DEL 2. PERSONVERNERKLÆRING

 

 

Denne erklæringen gjelder for:

Toten Treningssenter AS, organisasjonsnummer 980 090 507

Toten Treningssenter Gjøvik AS, organisasjonsnummer 994 588 117

Toten Treningssenter Hadeland AS, organisasjonsnummer 912 770 761 (herunder avdeling Brandbu, Gran, Harestua, Jevnaker og Valdres)

Toten Treningssenter Hov AS, organisasjonsnummer 987 803 797

Toten Treningssenter Hønefoss AS, organisasjonsnummer 913 984 773

Toten Treningssenter Raufoss AS, organisasjonsnummer 990 395 055

 

I resten av erklæringen brukes «TT kjeden» som en samlet betegnelse for alle disse sentrene.

 

Behandling av personopplysninger i TT kjeden.

Denne personvernerklæringen inneholder viktig informasjon om TT kjeden sin behandling av dine personopplysninger. Vi forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, og hvordan vi bruker denne informasjonen. Vi oppfordrer deg til å lese dokumentet nøye. Personvernerklæringen er basert på EUs personvernforordning (EU General Data Protection Regulation eller GDPR) og norsk personvernlovgivning (personopplysningsloven).

 

 

1. KONTAKTOPPLYSNINGER

Adresse: Postboks 51, 2851 LENA

E-post: post@totentreningssenter.no

 

2. BEHANDLINGSANSVARLIG

TT kjeden er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester. Vi følger personopplysningsloven i behandling av personopplysninger.

 

 

3. INFORMASJON VI SAMLER INN OM DEG

Vi behandler og oppbevarer personopplysninger gitt i forbindelse med inngåelse av medlemskap for trening hos oss. Personopplysningene som innhentes inkluderer både personlige detaljer og dine kontaktopplysninger. Med dette menes navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-post og telefonnummer. I noen tilfeller innhentes også kontonummer for opprettelse av AvtaleGiro eller annen betalingsordning. Vi lagrer også informasjon om dine kjøp og inngåtte avtaler med oss, inklusive besøk, hvilke senter du benytter, betalingstransaksjoner, innlogginger og informasjon om din kommunikasjon med oss, f.eks. samtaler med kundeservice/ resepsjon. Vi kan også lagre e-post-kommunikasjon eller på andre måter dokumentere din kommunikasjon med oss. Vi lagrer informasjon dersom du har kontrakt med en personlig trener eller har oppgitt personopplysninger for å få et tilpasset treningsprogram. Når du bruker våre nettsider registrerer vi din aktivitet.

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger omtalt i denne personvernerklæringen er Personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f) eller din godkjenning av medlemsvilkårene for Toten Treningssenter kjeden.

 

 

4. HVORFOR VI INNHENTER DENNE INFORMASJONEN

Hovedformålet med vår behandling av dine personopplysninger er innsamling, kontroll og registrering av personopplysninger for å dokumentere og administrere inngått avtale.

Dette inkluderer kundeadministrasjon, fakturering og oppfyllelse av de forpliktelser som vi har påtatt oss for gjennomføring av kontrakt/avtale med deg. Videre for at vi skal kunne yte god service, drive markedsføring og oppfylle de krav som ellers stilles til virksomheten vår.

 

TT kjeden behandler dine personopplysninger for å oppfylle rettslige plikter og pålegg fra offentlige myndigheter. Dette innebærer:

- lagring av personopplysninger for å kunne bistå, imøtegå eller forsvare rettslige krav, men aldri lenger enn til tvisten er avsluttet eller et eventuelt krav foreldet. Den alminnelige foreldelsesfristen etter foreldelsesloven er 3 år. Fristen kan forlenges, men aldri være lenger enn totalt 10 år, jfr. foreldelsesloven §§ 2 og 10.

– lagring av personopplysninger til bokføringsformål i 5 år. Fristen løper fra regnskapsårets slutt, jfr. Lov om bokføring § 13.

– behandling av personopplysninger i forbindelse med inkasso frem til kravet er nedbetalt.

Vi kan benytte opplysningene som vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

 

 

5. HVORDAN VI INNHENTER OPPLYSNINGER

Det er den registrerte som gir den informasjon/opplysninger som følger av pkt.3. ved enten å fylle ut skjema ved en av våre avdelinger, eller ved nettbasert innmelding via våre hjemmesider. Ved mangel på eller oppdatering av informasjon, kan vi selv hente informasjon via offentlige kanaler som opplysningstjenester på Internett, folkeregisteret etc.

 

 

6. OPPLYSNINGER TIL TREDJEPART

Som kunde er du beskyttet av personopplysningsloven, noe som innebærer at personopplysningene du gir oss, ikke vil bli delt eller spredt til tredjeparter. Opplysningene behandles konfidensielt og brukes utelukkende til de formål som fremgår av siden, og som du godkjenner når du fyller inn opplysningene dine som kunde hos oss. Dermed kan du alltid føle deg trygg når du oppgir opplysninger til oss. Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

 

 

 

7. INFORMASJONSKAPSLER

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside www.totentreningssenter.no En informasjonskapsel er en fil som brukes for å lagre informasjon, og hjelper oss å tilpasse nettsiden til hver enkelt bruker. Du kan slette våre informasjonskapsler ved å skru av funksjonen i nettleseren din.

 

8. RETTEN TIL INNSYN OG ENDRING AV PERSONLIGE DATA

Du kan kontakte oss og få vite hvilke personopplysninger som er registrert om deg. Dersom opplysningene er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve at de skal rettes eller slettes. Du kan når som helst melde deg av vår kommunikasjonstjeneste. Da benytter vi ikke dine opplysninger til markedsføringsformål (for eksempel utsendelse av SMS og nyhetsbrev). Se kontaktopplysninger under pkt.1 i erklæringen.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

 

9. AVMELDING AV KOMMUNIKASJONSTJENESTE

Om du ikke ønsker SMS eller nyhetsbrev, respekterer vi selvsagt det. Våre abonnenter kan enkelt melde seg av vår e-postservice (nyhetsbrev). Dette kan du gjøre gjennom å klikke på avmeldingslinken som finnes i nedre del av alle nyhetsbrev fra TT kjeden.

Ønsker du ikke å motta SMS? Du kan reservere deg på www.totentreningssenter.no

 

10. ER DET FRIVILLIG Å GI FRA SEG OPPLYSNINGENE?

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre tjenester. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre tjenester aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

 

11. ENDRINGER I ERKLÆRINGEN

TT kjeden forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av oss. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nedenfor.

 

 

12. KLAGER

Du kan sende inn klager eller spørsmål vedrørende behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

 

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo

Telefon: 22 39 69 00

E-post: postkasse@datatilsynet.no

 

 

 

 

Denne personvernerklæringen er sist oppdatert: 06.09.2021