1. Betalingsvilkår ved avtalegiro

Etablering og avgift for resten av inneværende og neste måned betales ved påmelding, deretter blir avtalt månedlige beløp trukket fra konto den 20.hver måned. Dersom betaling uteblir, ved manglende dekning og lignende, påløper purregebyr. Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlemmet fra å overholde betalingen.

Endring av kontoforhold må meldes Pro Gym snarest. Dersom avtalen sies opp eller misligholdes i kontraktsperioden forfaller hele resterende beløp til betaling.

Avtalen er personlig og kan ikke overdras til annen person uten samtykke fra Pro Gym.

Etter bindingstidens utløp/ved oppsigelse av avtaler uten bindingstid gjelder en oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra første månedsskifte.

Kunde må selv administrere frysing og oppsigelse av medlemskap via MinSide på www.progym.no. Det koster kr 49,- pr mnd å fryse medlemskapet sitt(gjelder Basis abb)

Bindingsavtaler kan ikke fryses.

 

2. Betalingsterminer

Innbetalingen av avdrag skal skje til den avtalte tid. Utelatelse av fremmøte fritar ikke undertegnede fra å overholde betalingsterminene. Medlemmet får ikke trene når betalingsratene ikke er "ajour".

 

3. Midlertidig avbrudd av medlemskap

Avtale om avbrudd må gjøres skriftlig på forhånd, og grunnen må kunne dokumenteres. Bruddet må være på minimum 1 mnd. Godkjente grunner er sykdom, barsel-permisjon, studier/arbeid utenbys.  Midlertidig avbrudd kan ikke brukes i forbindelse med ferie.

 

4. Overdragelse av medlemskap

Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person uten forutgående skriftlig godkjennelse av treningssenteret og mot at den som overtar medlemskapet betaler overdragelses-gebyr til dekning av de omkostninger denne overdragelsen medfører for treningssenteret.

Overdragelse vil kun bli godkjent i de tilfeller hvor medlemskapet er fullt innbetalt.

 

5. Trening på eget ansvar

Det er enighet om at trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Treningssenteret fraskriver seg ansvar for tap og skader på person eller gjenstander som oppstår under eller som følge av undertegnedes opphold i treningssenteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

Det er ikke tillatt å ha med barn på trening.

 

6. Medlemsplikter - Gebyr

Trening uten gyldig kontrakt, innslipp av ikke-medlemmer eller utlån av eget nøkkelkort medfører gebyr på kr 5000 samt evt utestengelse.

Ved utestengelse vil allerede innbetalt medlemsavgift ikke bli refundert.

Medlem pliketer å følge Covid-19 anbefalinger og desinfisere utsyret etter bruk.

 

7. Treningssenteret forplikter seg til å vedlikeholde alt treningsutstyr så ulykker kan unngås.

 

8. Force Majeure.

Pro Gym er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor Pro Gym sin kontroll og som Pro Gym ikke kan forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure).